Phát tiền cho cả làng dịp cuối năm

3 months ago 25
Mỗi người dân trong làng Nam Phủ Điện được phát 5.000 tệ (18 triệu đồng) gọi là tiền phúc lợi hàng năm.
Read Entire Article