Bánh mì nổi tiếng nhất Sài Gòn thường được gọi là Huỳnh Hoa nhưng sự thật 99% mọi người xưa nay đều đọc sai tên?

1 month ago 114
Bánh mì nổi tiếng nhất Sài Gòn thường được gọi là Huỳnh Hoa nhưng sự thật 99% mọi người xưa nay đều đọc sai tên?Vậy bánh mì Huỳnh Hoa có tên chính xác là gì?
Read Entire Article